Świeży zawal serca ściany dolnej (koniec fazy ostrej i wczesny okres ewolucji EKG)

Rytm zatokowy miarowy 71/min. å QRS '-15o'. PQ - 240 ms. QRS - 100 ms. Wydłużone przewodzenie p-k (tzw. blok p-k Io.). Śladowy r w III, aVF Uniesienie odcinka ST (fala Pardee'go) w II, III, aVF.
Obniżenie ST w I, aVL, V1-V6. Ujemno-dodatni załamek T w I, aVL, V5, ujemny załamek T w V2-V4.
Świeży zawal serca ściany dolnej (koniec fazy ostrej i wczesny okres ewolucji EKG)

Komentarz:
Obraz EKG może sugerować z dużym prawdopodobieństwem tętnicę odpowiedzialną za tworzący się zawał serca.
Przedstawiony zapis EKG sugeruje zamknięcie RCA w części początkowej lub środkowej.
Wskazuje na to:
- uniesienie odcinka ST w odprowadzeniu III > niż w odprowadzeniu II.
- obniżenie ST w odprowadzeniu I
- wartość ilorazu (obniżenie ST w V3 do uniesienia ST w III ) V3/III < 0,5 to przemawia za zamknięciem RCA. W opisywanym EKG V3/III=0,55

Proponowane kryteria:
Zawał serca ściany dolnej:

Okluzja RCA prox lub części śr.
- Uniesienie ST w III > II szczególnie gdy uniesienie ST w V1 i obniżenie ST w I [2]
Wielkość obniżenia ST w V3 do uniesienia w III (wartość V3/III) może być pomocne w identyfikowaniu naczynia odpowiedzialnego za zawał
- Wartość V3/III < 0,5 (czułość 91% i specyficzność 91%) dla zamknięcia RCA prox [1]

Okluzja LCx (tętnicy okalającej)
- Uniesienie ST w III = II
- Wartość V3/III > 1,2 (czułość 84% i specyficzność 95%) dla zamknięcia Cx [1]

Piśmiennictwo:
1- Kosuge M., Kimura K., Ishikawa T., et al.: New electrocardiographic criteria for predicting the site of coronary artery occlusion in inferior wall acute myocardial infarction. Am J Cardiol 1998; 82:1318.
2- Zimetbaum P.J., Krishnan S., Gold A., et al.: Usefulness of ST-segment elevation in lead III exceeding that of lead II for identifying the location of the totally occluded coronary artery in inferior wall myocardial infarction. Am J Cardiol 1998; 81:918.
3- Chia B.L., Yip J.W., Tan H.C., Lim Y.T.: Usefulness of ST elevation II/III ratio and ST deviation in lead I for identifying the culprit artery in nferior wall acute myocardial infarction. Am J Cardiol 2000; 86:341.