REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.KARDIOSERWIS.PL wersja 3.2018

§ 1.

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.kardioserwis.pl. Właścicielem i Administratorem serwisu internetowego jest spółka Gabinety Marcelin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (60-354) przy ul. Marcelińskiej 62/4, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000736496, posiadająca NIP 7792491660 oraz REGON 380511080;
2. Korzystanie z serwisu www.kardioserwis.pl jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności, której treść dostępna jest również w Serwisie pod adresem http://www.kardioserwis.pl/page.php/1/0/show/36/.

§2.

Aby korzystać z Serwisu, należy spełniać następujące wymagania techniczne:
 a) Przeglądarka IE, Edge, Firefox, Opera, Chrome ?wersje aktualne,
 b) Systemy operacyjne Win XP, oraz nowsze,
 c) Włączona obsługa cookies. Informacja o cookies pod adresem: http://www.kardioserwis.pl/page.php/1/0/show/523

§ 3.

Użyte w niniejszym Regulaminie definicję oznaczają odpowiednio:
a) Usługodawca spółka Gabinety Marcelin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (60-354) przy ul. Marcelińskiej 62/4, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000736496, posiadająca NIP 7792491660 oraz REGON 380511080;
b) Odwiedzający - osoba fizyczna, która odwiedza stronę internetową www.kardioserwis.pl , korzysta z usług Serwisu w sposób ograniczony, właściwy dla osób niezarejestrowanych (nie będących Użytkownikami);
c) Serwis - serwis internetowy działający pod adresem www.kardioserwis.pl;
d) Usługa - możliwość korzystania z Serwisu, świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, Odwiedzających oraz Reklamodawców pod adresem internetowym www.kardioserwis.pl.

§ 4.

1. Serwis służy propagowaniu wiedzy na temat medycyny i zdrowego trybu życia. Nie jest celem Serwisu udzielania porad medycznych i leczenie chorób układu krążenia. Decyzja co do sposobu przeprowadzania leczenia pacjenta należy zawsze do jego lekarza prowadzącego.
2. Usługodawca oświadcza, że wszelkie materiały i informacje składające się na zasoby serwisu, są pozyskiwane i redagowane z należytą starannością, w celu zapewnienia rzetelności, aktualności i kompletności prowadzonego Serwisu, jednak publikowane treści i dane mają charakter wyłącznie informacyjny.
3. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Odwiedzających, informacji uzyskanych za jego pośrednictwem, w szczególności za decyzje Odwiedzających podjęte w oparciu o informacje publikowane na stronach serwisu www.kardioserwis.pl.

§ 5.

Korzystanie z serwisu przez Odwiedzających jest bezpłatne.

§ 6.

1. Usługodawca nie odpowiada za brak lub ograniczony dostęp do Serwisu z powodu awarii systemów łączności telekomunikacyjnej oraz szkód przez te awarie wykonanych lub innych utrudnień niezależnych od Usługodawcy.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Odwiedzających Serwisu, w szczególności naruszenie przez nich dóbr osobistych bądź praw autorskich osób trzecich.

§ 7.

1. Obecnie nie jest wymagana rejestracja w serwisie celem korzystania z niego. Wcześniej zgromadzone dane w związku z działalnością forum zostały usunięte w dniu 4 marca 2018r.

§ 8.

1. Reklamacje i uwagi dotyczące funkcjonowania serwisu należy przesyłać pisemnie na adres ul. Marcelińska 62/4, 60-34 Poznań, w terminie 14 dni od wystąpienia zdarzenia objętego uwagami bądź reklamacją.
2. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 30 dni od dnia ich doręczenia Usługodawcy.

§ 9.

1. Regulamin obowiązuje od chwili ogłoszenia, przez które rozumie się zamieszczenie pełnej jego treści na stronie www.kardioserwis.pl.
2. Wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być jednostronnie zmieniane przez Usługodawcę, bez podawania przyczyny. Każdorazowa zmiana Regulaminu zostanie ogłoszona na stronie www.kardioserwis.pl.
3. Po ukazaniu się na stronie głównej serwisu www.kardioserwis.pl informacji o zmianie Regulaminu, Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie zapoznać ze zmianami, gdyż zalogowanie się do Serwisu po takim ogłoszeniu jest równoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.
4. Regulamin dostępny jest w aktualnej wersji do pobrania pod adresem: http://www.kardioserwis.pl/page.php/1/0/show/499/regulamin.html.